Úvod


Vítejte na stránkách, které jsou věnovány všem, kteří se zajímají o to jak vytvořit zahradu v duchu permakulturních zásad, která je nejen krásná, ale přináší i praktický užitek a současně respektuje přirozené aspekty, které platí ve volné přírodě.
Tedy "zahrady v souladu s přírodou - zahrady pro život" J.

  • Permakulturu lze nejjednodušeji definovat jako koncept či myšlenkový rámec, který slouží k vytváření a realizaci udržitelného designu. Jedná se o jakýsi návod, jenž poskytuje sadu nástrojů a technik využitelných při navrhování lidských sídel a jejich okolí, zahrad, zemědělských systémů, měst i celých regionů. Permakultura se vyznačuje pragmatickým a racionálním přístupem, který čerpá z poznatků přírodních věd, obzvláště systémové ekologie a využívá principů systémového myšlení. Jejím cílem je vytvoření stabilního, produktivního systému, který zajistí lidem jejich potřeby a zároveň bude harmonickou součástí krajiny.
    Permakultura, která si ve světě již přes třicet let získává stále nové příznivce, prorůstá postupně i do českého prostředí a zapouští zde kořeny.

  • V centru pozornosti permakultury stojí od počátku zahradničení a udržitelné zemědělství, což je zřejmé již ze samotného jejího názvu. Vychází se zde z toho, že kultura, v jejímž základu nestojí udržitelné zemědělství a která se o tento základ nestará, nemá pevné kořeny a je odsouzena k zániku. Pojem „permakultura“ (angl. permaculture) je odvozen ze spojení dvou anglických slov „permanent“ a „agriculture“, tedy „trvalý“ a „zemědělství“, což odkazuje k jeho agrárním kořenům a k pojmu trvalé udržitelnosti.
    Za účelem maximalizace produktivity a minimalizace pracnosti jsou v permakultuře často využívány vzory, vztahy a funkce odpozorované v přírodě. Jako důležitý pramen inspirace slouží rovněž tradiční formy živobytí našich předků, které lze přizpůsobovat aktuálním podmínkám a vylepšovat podle nových poznatků, jimiž lidé v minulosti nedisponovali. Proslulý slogan, který se traduje v permakulturní komunitě, praví, že „tradiční zemědělství bylo náročné na práci, průmyslové zemědělství na energii a permakulturní systémy jsou náročné na informace a na design.“

„Permakultura není samostatná disciplína.
Jedná se spíš o designový přístup založený na propojování různých disciplín, strategií a technik."

Toby Hemenway